Nešvarūs žaislai – pavojus vaikų sveikatai

 

kamuoliukaiPanevėžio visuomenės sveikatos centro specialistai, vadovaujantis Lietuvos higienos norma HN 75:2010 „Įstaiga, vykdanti ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr. V-313 (toliau – HN 75:2010) reikalavimais, 2013 metais patikrino 64 Panevėžio miesto ir rajono ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo įstaigas.

Praėjusiais metais atlikta: 39 periodinės (planinės), 19 grįžtamųjų (neplaninės, siekiant išsiaiškinti, ar pašalinti ankstesnės kontrolės metu nustatyti pažeidimai) ir 6 operatyviosios (neplaninės, pagal skundą) visuomenės sveikatos saugos kontrolės (toliau – Kontrolė). Kontrolės metu nustatyta, kad didžioji dalis (64 proc.) ikimokyklinio ugdymo įstaigų teritorijų buvo aptvertos žemesne kaip 1,5 m aukščio tvora. Šis HN 75:2010 pažeidimas dėl lėšų stygiaus neištaisomas jau eilę metų.

Patalpų įrengimas (grindų danga nelygi, įstiklintos durų dalys iš abiejų pusių neapsaugotos nuo atsitiktinio susidūrimo, vaikų ugdymo patalpose neįrengtos apsaugos priemonės nuo tiesioginių saulės spindulių ir kt.) ir patalpų bei įrangos priežiūra neatitiko HN 75:2010 reikalavimų (atitinkamai 21 ir 22 proc. tikrintų ikimokyklinio ugdymo įstaigų). Ne visur patalpos ir vartotojai buvo aprūpinti būtinu inventoriumi (8 proc.).

Vis dar randama HN 75:2010 pažeidimų (8 proc.), susijusių su reikalavimais vaikų priėmimui. Reikia atminti, kad ne tik priimant vaiką į įstaigą, bet ir vėliau kiekvienais metais turi būti pateiktas Vaiko sveikatos pažymėjimas (forma Nr. 027-1/a). Už HN 75:2010 pažeidimus, 20 proc. ikimokyklinio ugdymo įstaigų atsakingiems asmenims taikytos administracinės nuobaudos. Net 77 proc. visų nuobaudų taikyta už netinkamą patalpų priežiūrą, 30 proc. – už nešvarius žaislus. Centro specialistai nori atkreipti dėmesį į žaislų priežiūrą. Primename, kad visi ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo įstaigoje esantys žaislai neturi kelti pavojaus vaikų sveikatai ar rizikos juos nuryti, įkvėpti ar susižeisti jais palietus odą, gleivinę, akis. Žaislai turi atitikti vaikų amžių ir būti švarūs.

Daugiau informacijos Jums pateiks Panevėžio visuomenės sveikatos centro Visuomenės sveikatos saugos kontrolės skyriaus vyriausioji specialistė Rūta Ramoškienė, tel. (8 45) 582 533, el. paštas: ruta.ramoskiene@paneveziovsc.sam.lt

Panevėžio visuomenės sveikatos centro Darbo organizavimo skyriaus vyriausioji specialistė (ryšiams su visuomene) Vilda Bajoriūnienė, tel. (8 45) 596 173, el. paštas: vilda.bajoriuniene@paneveziovsc.sam.lt